ENG
主頁計劃簡介 (最新) 計劃內容 參與學校 (最新)無界限分享教師專區家長專區實用網站資源庫 聯絡我們

計劃團隊

策劃及研究團隊

首席計劃研究員
薛慧萍 教授
香港中文大學
體育運動科學系 教授
協同計劃研究員
王香生 教授
香港中文大學
體育運動科學系 教授及系主任
沈劍威 教授
香港中文大學
體育運動科學系 副教授
榮譽顧問
Catherine CARTY 女士
聯合國教科文組織教席項目經理
"Transforming the Lives of People with Disabilities, their Families and Communities,
Through Physical Education, Sport, Recreation and Fitness".
愛爾蘭克理的明斯特理工大學

工作團隊

項目經理
鄭可欣 女士
副研究員
李明慧 博士
何蘭蕙 女士
項目主任
陳椅華 小姐
研究助理
馬顥頤 小姐